Yangon Business Directory

Yangon Business Directory 2016

ယခု ရန္ကုန္စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ Yangon Business Directory 2016 Desktop App တြင္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၂၂ ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္ တစ္သိန္း ေက်ာ္ပါဝင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္ နဲ႔ ဆက္သြယ္ရမယ့္လိပ္စာ မ်ား ကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ စလုံးျဖင့္ ရွာေဖြရ လြယ္ကူေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အခ်ိန္တို အတြင္း download ျပဳလုပ္ရ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ တစ္ၾကိမ္ Download ျပဳလုပ္၍ Install ျပဳလုပ္ထားပါက အင္တာနက္ လိုင္းရွိရန္ မလိုဘဲ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ Install လုပ္ခ်ိန္မွာ လည္းစကၠန္႔ပိုင္းမွ်သာၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႕ အသုံးျပဳေသာ Window Version အေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါ Download Link မ်ားတြင္ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

Download for Android Download for Window 7 Download for Window 8 Download for Window 10

Mandalay Business Directory 2016

ယခု မႏၱေလးစီးပြားေရးလမ္းညႊန္ Mandalay Business Directory 2016 Desktop App တြင္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၅ ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္ တစ္သိန္း ေက်ာ္ပါဝင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္ နဲ႔ ဆက္သြယ္ရမယ့္လိပ္စာ မ်ား ကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ စလုံးျဖင့္ ရွာေဖြရ လြယ္ကူေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အခ်ိန္တို အတြင္း download ျပဳလုပ္ရ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ တစ္ၾကိမ္ Download ျပဳလုပ္၍ Install ျပဳလုပ္ထားပါက အင္တာနက္ လိုင္းရွိရန္ မလိုဘဲ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ Install လုပ္ခ်ိန္မွာ လည္းစကၠန္႔ပိုင္းမွ်သာၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႕ အသုံးျပဳေသာ Window Version အေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါ Download Link မ်ားတြင္ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

Download for Android Download for Window 7 Download for Window 8 Download for Window 10

Mandalay Business Directory